• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Website: de website van Octunas bvba, te raadplegen via www.puzzels123.com en alle bijbehorende subdomeinen.
2. Klant: de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de ondernemer en/of zich geregistreerd heeft op de website.
3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen de ondernemer en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Octunas bvba, handelend onder de naam: puzzels123.com, heeft haar maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 203 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0890.389.625. Het BTW nummer is BE0890.389.625 ('Ondernemer')

Artikel 3 -  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Octunas bvba zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Octunas bvba slechts bindend, indien en voor zover deze door Octunas bvba uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Prijzen en informatie

1. Alle op de website en in andere van Octunas bvba afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Octunas bvba kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Octunas bvba afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.

4. Octunas bvba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 5 - Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van de ondernemer en het voldoen aan de daarbij door de ondernemer gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gegoede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. De onderneming heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

 

Artikel 6 - Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. De klant dient zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. De onderneming is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of de ondernemer daarvan in kennis te stellen, zodat de ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 7 - Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door de ondernemer is ontvangen, stuurt de ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1 à 3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van de ondernemer.

4. Indien de ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. De ondernemer raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. De ondernemer is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met de ondernemer binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

- als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft voor de teruggezonden producten, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugbezorgde producten aan de klant terugbetalen. De terugbetaling zal op dezelfde wijze gebeuren als dat de klant de bestelling heeft betaald.

4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slecht openen en het product slecht gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen. De plastiekfolie die rond de meeste producten is aangebracht, dient nog intact te zijn.

5. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6. De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden naar de ondernemer, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. De ondernemer bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:  Octunas bvba, Amerikalei 203, 2000 Antwerpen, België.

7. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel 9 - Betaling

De klant dient betalingen aan de onderneming volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De onderneming is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Artikel 10 - Garantie en conformiteit

1. De onderneming staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de onderneming er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt de onderneming daarvan in kennis te stellen.

4. Indien de onderneming de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

Artikel 11 - Klachtenprocedure

1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 10) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de onderneming, dan kan hij bij de onderneming telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. De onderneming geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de onderneming binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. 

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

De onderneming verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacybeleid.

 

Artikel 13 - Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar de onderneming gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Artikel 14 - Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Octunas BVBA

Amerikalei 203

2000 Antwerpen

België 

Tel +32.3.344.01.44

[email protected]

KBO 0890.389.625

BTW BE0890389625

 

Algemene voorwaarden - Versie 20170513